شرح وظایف واحد گردشگری سلامت معاونت درمان دانشگاه:
برنامه ریزی جهت اجرا و بارگزاری برنامه عملیاتی وزارت بهداشت
نیازسنجی آموزشی تیم IPD بیمارستان ها به صورت ساالانه
برگزاری دوره های آموزشی در زمینه گردشگری سلامت برای تیم IPD بیمارستان ها
برگزاری جلسات توجیهی- مشورتی با پزشکان و مسئولین بیمارستان ها
نظارت بر تعرفه گذاری و تدوین بسته های خدمتی قابل ارائه به بیماران
نظارت بر ارائه خدمات شرکت های تسهیلگر به بیماران بین الملل در بیمارستان ها
نظارت بر حسن ثبت اطلاعات در سامانه آواب در قسمت توریسم درمانی با توجه به بازدیدهای موردی نظارت و راستی آزمایی

پیگیری ایجاد واحد بیماران بین الملل در بیمارستان ها با توجه به ظرفیت بیمارستان ها
پیگیری افزایش تعداد بیمارستان های دارای مجوز IPD
پیگیری اجرای مصوبات جلسات گردشگری سلامت دانشگاه
پیگیری و تشکیل جلسات جهت امکان سنجی ارائه خدمات در کشور مبداء (اعزام پزشکان، راه اندازی کلینیک های تخصصی،
ارتباط با دانشگاه های کشورهای مبداء و...)
تدوین قرارداد اجاره خدمات بخش IPD جهت طرح در هیات امناء دانشگاه
نظارت بر برگذاری کمیته های مورتالیتی بیماران بین الملل در مراکز درمانی
نظارت بر اجرای فرایندهای تدوین شده و نظارت بر سایت گردشگری سلامت بیمارستانهای دارای مجوزIPD و برنامه ریزی جهت ارتقا آن مراکز درمانی متقاضی دریافت مجوز
ارزیابی اولیه و معرفی مراکز درمانی به وزارت بهداشت به منظور صدور و تمدید مجوز
ابلاغ آیین نامه های حوزه گردشگری سلامت به مراکز درمانی و تحویل پروانه های های صادر شده از سوی وزارت متبوع به مراکز
آموزش جهت دریافت صحیح اطلاعات آماری بیماران پذیرش شده
بازدیدهای دوره ای از مراکز دارای مجوز و ارائه بازخورد به بیمارستان ها پیرو بازدیدهای انجام شده و پیگیری تا رفع نواقص
دریافت اطلاعات مربوط به پزشکان و پرسنل شاغل دربخش IPD از مراکز دارای مجوز و ثبت و ورود اطلاعات دریافتی در سامانه گردشگری سلامت
تدوین و بررسی فرم های مورد نیاز بیماران (رضایت سنجی، آموزش به بیمار، قرارداد با بیمار و...) و بررسی رضایت سنجی انجام شده از بیماران و اقدامات اصلاحی بر مبنای آن
پاسخ به استعلام ها و مکاتبات وزارت متبوع