مسعول واحد گردشگری سلامت

مسئول واحد گردشگری سلامت
 سرکار خانم  فرنوش شفاپی
کارشناس واحد
خانم ویدا خورشیدی
شماره تلفن: 08338384553
ایمیل واحد: kums.o.bimarestanha