مسعول واحد گردشگری سلامت

 مسئول واحد گردشگری سلامت
 سرکار خانم  فرنوش شفاپی
کارشناس واحد


خانم ویدا خورشیدی

خانم خورشیدی
شماره تلفن: 08338384553
ایمیل واحد: kums.o.bimarestanha