اطلاعات مراکز دارای مجوز واحد IPD دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف

نام بیمارستان

تعداد تخت

مجوز واحد پذیرش بیماران بین الملل

1

بیمارستان خصوصی بیستون

9

از سال 1395 دارای مجوز می باشد

2

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

3

از سال 1395 دارای مجوز می باشد

3

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)

4

از سال 1395 دارای مجوز می باشد

4

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

2

از سال 1395 دارای مجوز می باشد

5

مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع)

8

از سال 1395 دارای مجوز می باشد ( تمدید مجوز)

6

مرکز آموزشی درمانی دکتر محمدکرمانشاهی

2

از سال 1395 دارای مجوز می باشد ( تمدید مجوز)

7

مرکز آموزشی درمانی معتضدی

1

از سال 1395 دارای مجوز می باشد (تمدید مجوز)

8

مرکز آموزشی درمانی شهداء

1

از سال 1395 دارای مجوز می باشد (تمدید مجوز)

9

بیمارستان خصوصی حکیم

-

متقاضی مجوز IPD می باشد

10

مرکز جراحی محدود نور

-

متقاضی مجوز IPD می باشد

11

مرکز آموزشی درمانی طالقانی

-

متقاضی مجوز IPD می باشد

 

مجموع

30

 

 

 

                                    ویدا خورشیدی

                                          کارشناس گردشگری سلامت

                                        معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه