شناسنامه

آیین نامه

فرآیند

ایمیل

تلفن

آدرس اینترنتی

عنوان خدمت

ردیف

در سامانه موجود می باشد

Darman_aahospitals@kums.ac.ir

08338384553

https://tarhreg.behdasht.gov.ir

فرآیند توزیع نیروهای مشمول طرح اختیاری

1

در سامانه موجود می باشد

Darman_nezarat@kums.ac.ir

08338378885

http://Crm190.behdasht.gov.ir

فرآیند رسیدگی به شکایات

2

در سامانه موجود می باشد

Darman_transplant@kums.ac.ir

08338358627

https//:parvaneh.behdasht.gov.ir

صدور پروانه مؤسسات پزشکی

3

در سامانه موجود می باشد

Darman_hospital@kums.ac.ir

08338384553

https//:parvaneh.behdasht.gov.ir

صدور مجوز شرکت های تسهیل گر

4

در سامانه موجود می باشد

 

Darman_transplant@kums.ac.ir

08338374222

https://avab.behdasht.gov.ir

ثبت و جمع آوری اطلاعات دستیاران سال آخر

5

در سامانه موجود می باشد

Darman_transplant@kums.ac.ir

08338360026

http://. RDA.behdasht.gov.ir

صدور حواله الکترونیک داروهای بیماران خاص و پیوندی

6

در سامانه موجود می باشد

Darman_etd@kums.ac.ir

08338369203

https://tarhreg.behdasht.gov.ir

طرح اجباری رشته های پرستاری

7

در سامانه موجود می باشد

Darman_nezarat@kums.ac.ir

08338369204

--http:// idatis.behdasht.gov.ir

ثبت بیماران MMT

8

   

در سامانه موجود می باشد

   referencelab@kums.ac.ir    

 www.referencelab.ir

 آزمایشگاه مرکزی  9
   

در سامانه موجود می باشد

    referencelab@kums.ac.ir    

nobat.kums.ac.ir

 آزمایشگاه مرکزی  10