عنوان خدمت  آدرس اینترنتی  تلفن  ایمیل  فرآیند

  آئین نامه          

 شناسنامه
 

1. جذب وتوزیع نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

           

 

http://tarhreg.behdasht.gov.ir

 

38383697

----------      
 
 

 

...............

 

           

فرآیندهای مربوط به واحد آزمایشگاه:                

1.رسیدگی به شکایات

2.صدورپروانه  

3.توزیع مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان

           

 

 

 

 

 

http://tarhreg.behdasht.gov.ir

 

 

38363003

 

 

 

 ----------
 

 

فرآیند

 

 

 

.................

                           

3. بررسی درخواست متقاضیان تاسیس و راه اندازی مراکز درمان سوء مصرف مواد در استان

 

 ----------

 

 38369204

 ----------     ...................

فرآیندهای مربوط به اداره مامایی:

1.رسیدگی به شکایات

2.برنامه های آموزشی

3.بازرسی و نظارت

4.توزیع مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان

5.تمدید مجوز دفتر کارمامایی

6.نظارت برمطب های سرپایی و دفاتر کار

7.اجرای نظام مراقبت مرگ مادران

8.شناسایی و پیگیری مادران پر خطر دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 

 

 

http://tarhreg.behdasht.gov.ir 

 

 

 

 

 

----------

 

 

 

 

 

38369207

 

 

 ----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................

 

 5. فرآیندهای مربوط به واحد صدورپروانه ها

   

 

http://parvaneh.behdasht.gov.ir

 

38358627

 ----------    

 

.................

فرآیندهای مربوط به واحد بیماری های خاص:

1.خدمت رسانی به بیماران ms(مولتیپل اسکلروزیس)وفرآیند ثبت دارو و دریافت دارو

2.پیوند اعضاء

 

 

 

 

 38360026

 

 ----------

 

 

  .................        

 

             

7. فرآیندهای مربوط به واحد پرستاری

 

 

38369203

 

 ----------    

 

.................

 

 

8. فرآیندهای مربوط به واحد نیروهای تخصصی

 

 

38374222

 

 ----------    

 

.................

 

1. شیوه نامه موافقتنامه تأسیس و صدور مجوز فعالیت شرکت تسهیل گر گردشگری سلامت

 

2.فرآیند صدور مجوزدر مرکزipd بیمارستان

 

3.آئین نامه شرکت های تسهیلگر

 

4.شیوه نامه شرکت های تسهیلگر

 

5.آئین نامه گردشگری سلامت

 

 

     ----------            

 

 

2صدور مجوز

 

 
شیونامه
 

 

 

3شرکت های تسهیلگر

 

 

4شیوه نامه شرکت تسهیلگر

 

 

5گردشگری سلامت

 
 

6.فرآیند مربوط به واحد مددکاری

 ----------    ----------      
    
    
 
ukعنوان خدمت