سرپرست واحد

دکتر رامین رضایی

 

سوابق اجرایی


کارشناسان اداره

خانم فوزیه امیریان کارشناس روانشناس بالینی

 آقای سعید رحمانی

سمیه جعفری

تماس با واحد

شماره تلفن:    8369204-0831

آدرس پست الکترونیک:    darman_addiction@kums.ac.ir