کمیته نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول نظام سلامت

اعضا:

معاون توسعه و مدیریت منابع

معاونت غذا دارو و تجهیزات پزشکی

معاون اموزشی

دفتر پرستاری

رسیدگی به شکایات

سازمان بیمه سلامت ایرانیان