آشنایی با دفتر حاکمیت بالینی

 محمود کاظمی

محمود کاظمی

مسئول دفتر حاکمیت بالینی

سابقه کار : 22 سال

رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پست سازمانی : مدیربیمارستان

رتبه سازمانی:خبره

سوابق اجرایی :

کارشناس نظارت بردرمان

کارشناس مسئول اداره ارزشیابی بیمارستانها

رئیس اداره نظارت بردرمان

دبیر هیات عالی نظارت بر درمان از سال1376 تاکنون

مسئول راه اندازی ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه

سرارزیاب وزارت بهداشت ودرمان در جشنواره اول و دوم کشوری برنامه حاکمیت بالینی

ارزیاب ارشد وزارت بهداشت ودرمان درسال 92-91 جهت برنامه اعتباربخشی

mkazemi3920@yahoo.com

تلفن واحد:8369200-0831

معرفی کار گروه تخصصی حاکمیت بالینی دانشگاه

اعضای کارگروه تخصصی حاکمیت بالینی

·         دکتر بهمن روشنی : معاون اموردرمان

·         دکتر سید محمود میرمعینی : مدیراموردرمان

·         محمود کاظمی : مسئول دفتر حاکمیت بالینی ومسئول هماهنگی محورهای 7 گانه

·         دکترامیرجلالی : مسئول دفتراعتباربخشی کارشناس محورهای اثربخشی وممیزی بالینی

·         سارا میرزایی : کارشناس حاکمیت بالینی کارشناس محورمدیریت وآموزش کارکنان

·         فرنوش شفاپی : کارشناس اعتباربخشی کارشناس محور تعامل بابیمار وجامعه

·          محسن محمدی : کارشناس اعتباربخشی کارشناس مدیریت نظام اطلاعات (شاخص ها)

·         شیرین گل عنبر زردویی : مسئول واحدفن آوری اطلاعات سلامت کارشناس محور مدیریت نظام اطلاعات (HIS)

·         مهندس ارسلان کرم سیما : مسئول واحدنظارت برامورسرپایی کارشناس محور مدیریت ورهبری

·         یعقوب حیدری : کارشناس ایمنی بیمار- کارشناس مدیریت خطروایمنی بیمار

·         مریم صیادی : مسئول دفتر مامایی کارشناس ممیزی وشاخص های بیمارستانهای دوستدار مادر

·         محمد امیری : کارشناس اداره امورآزمایشگاهها کارشناس محور آزمایشگاه مرجع سلامت.